Algemene voorwaarden FXminds BV

Algemene Voorwaarden FXminds B.V.
Besloten vennootschap met gewone structuur FXminds B.V. (hierna: FXminds) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76586162 en is gevestigd aan Pekstraat 2, 8211 AB  te Lelystad.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten/Diensten door FXminds waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Abonnement: het abonnement waarmee Klant gebruik kan maken van het cursuspakket alsmede andere aangeboden diensten.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Klant: de Consument die een Overeenkomst op afstand aangaat met FXminds.
6. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Klant gekocht zijn van FXminds.
7. Digitale Producten c.q. Diensten: Een digitaal cursuspakket inhoudende digitale cursussen/trainingen, lesmaterialen, webinars, e-books en andere ondersteunende bestanden alsmede het ter beschikking stellen van trainingssoftware.
8.FXminds: De aanbieder van Producten/Diensten aan Klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van FXminds en iedere Overeenkomst tussen FXminds en een Klant en op elk Product en/of elke Dienst dat door FXminds wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal FXminds aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van FXminds zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met FXminds is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
8. In aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn de algemene en/of gebruiksvoorwaarden van Huddle overeenkomstig van toepassing op het gebruik van de leeromgeving van Huddle.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door FXminds gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. FXminds is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk wordt bevestigd door het Abonnement af te nemen, of doordat Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft FXminds het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor FXminds gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden digitale Product c.q. Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen FXminds niet binden. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht FXminds niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
5. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van FXminds heeft aanvaard door het betreffende Product c.q. Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen waarop Klant op haar beurt toegang zal krijgen tot de leeromgeving.
2. Een Aanbod kan door FXminds gedaan worden via de Website.
3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met FXminds, zal FXminds de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is FXminds daaraan niet gebonden.
5. FXminds is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
6. Klant heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping. Indien Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, is FXminds gerechtigd om het account van Klant per direct stop te zetten en de toegang tot de leeromgeving te beëindigen.

Artikel 5 – Abonnement
1. De Overeenkomst wordt aangegaan in de vorm van een Abonnement. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden (één jaar).
2. Het Abonnement wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode telkenmale stilzwijgend verlengd met één jaar (12 maanden), tenzij Klant de Overeenkomst tenminste 1 maand voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd.
3. Het Abonnement is in het eerste jaar niet tussentijds opzegbaar. Na het verstrijken van het eerste jaar kan het abonnement maandelijks schriftelijk beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4. Zowel Klant als FXminds kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor de door FXminds reeds uitgevoerde werkzaamheden.
5. Zowel Klant als FXminds kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is FXminds nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. FXminds zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft FXminds het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FXminds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan FXminds worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FXminds zijn verstrekt, heeft FXminds het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is FXminds niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor FXminds, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. FXminds kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. FXminds is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat FXminds is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FXminds bekend was.
7. Het resultaat van de online cursus/training/webinar is te allen tijde afhankelijk van de inzet van Klant. Een ieder wordt geacht actief deel te nemen aan de cursus/training/webinar.

Artikel 7 – Digitale Producten c.q. Diensten
1. Indien Klant een cursuspakket heeft aangeschaft, krijgt Klant toegang tot de Dienst via een online portaal van een derde, te weten Huddle. Klant dient, alvorens er toegang wordt gegeven tot dit online portal akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van deze derde. FXminds verleent aan Klant een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot het Digitale Product c.q. Dienst.
2. Klant mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
3. Klant heeft slechts toegang tot de online leeromgeving indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Na betaling van het cursuspakket, ontvangt Klant een toegangslink naar de pagina waar de Digitale Product c.q. Dienst op gehost wordt waarna Klant toegang zal krijgen tot de leeromgeving. Klant dient vervolgens een Account aan te maken en kan door in te loggen op het Account toegang krijgen tot de leeromgeving.
4. In geval van technische problemen dient Klant FXminds hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. FXminds zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Klant een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Klant, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van FXmindskomen.
5.Indien Klant heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal FXminds de reeds betaalde gelden niet restitueren.
6. Zoals weergegeven in artikel 7 lid 1 zijn de gebruiksvoorwaarden van Huddle van toepassing, doch is FXminds gerechtigd om Klant bepaalde onderdelen in de leeromgeving te ontzeggen indien Klant zich niet aan de (gedrags)regels houdt en andere gebruikers hindert. De volgende (gedrags)regels die niet worden getolereerd op het platform van FXminds zijn:
● discriminatie;
● racisme;
● seksisme;
● politieke uitingen die voor ophef zorgen;
● intimidatie tegen over andere gebruikers c.q. studenten etc.;
● overmatig kritiek leveren tegen over de organisatie van FXminds;
● en overige slechte gedragingen.

Artikel 8 – Aandelen- en beleggingstips (geen beleggingsadvies)
1. FXminds zal Klant tijdens de webinars/cursussen kunnen informeren over aandelen-, crypto- en beleggingstip.
2. FXminds verleent geen (individueel en/of maatwerk) beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht opgenomen begrippen. FXminds voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. De beleggingsinformatie is geen aanbod, specifiek beleggingsadvies of (individueel advies over een) financiële dienst of product, maar betreft slechts algemene en vrijblijvende tips voor leerdoeleinden. FXminds is niet vergunningplichtig.
3. De via de leeromgeving aangeboden informatie kan en mag niet worden gebruikt als enige vorm van financieel advies. Beslissingen die Klant neemt op basis van de aandelen- en beleggingsinformatie zijn geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. Klant dient te allen tijde de juistheid en bruikbaarheid van de informatie te evalueren al dan niet samen met zijn/haar eigen beleggingsadviseur of andere ingeschakelde professional. FXminds is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de inhoud van de beleggingsinformatie. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op de individuele situatie van Klant en de toetsing op geschiktheid en passendheid van beleggingen dient Klant zich te richten tot zijn/haar eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.
4. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Klant dient rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. Klant dient zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Artikel 9 – Trainingssoftware
1. In het pakket c.q. Abonnement is tevens het gebruik van een trainingssoftware inbegrepen.FXminds zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de trainingssoftware online voor aflevering beschikbaar stellen aan Klant. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Klant verstrekt.
2. Klant aanvaardt de software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de software wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door FXminds of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft FXminds recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan FXminds aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Klant en zullen door FXminds bij Klant in rekening worden gebracht.
5. FXminds stelt aan Klant op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen software gedurende de looptijd van de Overeenkomst . Het recht tot gebruik van de software is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
6. Het gebruik van de software door Klant kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door FXminds aangepast worden.
7. FXminds is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de software door Klant. Klant onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
8. Het is Klant nimmer toegestaan de software te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Evenmin is het Klant toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de software , dan wel de software bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de software uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt.
9. Klant is nimmer gerechtigd de software geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van FXminds. FXminds is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van haar toestemming.
10. Klant is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de software schriftelijk te melden aan FXminds, waarna FXminds overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is FXminds gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Klant een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
11. Klant is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan FXminds.

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid
1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
2. De kosten van een Abonnement worden op basis van een maandelijkse automatische incasso geïncasseerd, op basis van vooruitbetaling.
3. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van FXminds op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
5. FXminds heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FXminds kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. FXminds kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting, zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
7. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal FXminds zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
8. Indien FXminds meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
1. FXminds is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is FXminds bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met FXminds gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is FXminds bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van FXminds op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer FXminds de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. FXminds behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door FXminds leidt tot aansprakelijkheid van FXminds jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door FXminds in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van FXminds, is FXmindsuitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant FXminds binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en FXminds deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat FXminds in staat is om adequaat te reageren.
3. FXminds sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. FXminds is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Klant vrijwaart FXminds voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door FXminds geleverde Producten c.q. Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van FXminds.
5. FXminds is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
6. FXminds is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
7. FXminds staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens FXminds verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. FXminds is op geen enkele manier aansprakelijk voor het beleggingsresultaat van Klant. Klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de resultaten van zijn beleggingsportefeuille en kan nooit voor welke schade of verlies dan ook FXminds aansprakelijk stellen.
9. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van FXminds vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FXminds binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Overmacht
1. FXminds is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van FXminds, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan FXminds zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van FXminds en (xi) overige situaties die naar het oordeel van FXminds buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van gedeeltelijke ontbinding, zal FXminds het deel terugbetalen dat door overmacht niet heeft plaatsgevonden. Klant heeft geen recht op restitutie indien een gedeelte van de overeenkomst wel is nagekomen. In geval van gehele ontbinding, heeft Klant recht op restitutie van de reeds betaalde gelden. FXminds is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van FXminds berusten uitsluitend bij FXminds en worden niet overgedragen aan Klant.
2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van FXminds rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FXminds.
3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van FXminds rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. De geleverde toegangscode waarmee Klant toegang krijgt tot zijn de leeromgeving is persoonsgebonden en mag nimmer gedeeld worden. Indien dit wel wordt gedaan wordt dit aangemerkt als het vermenigvuldigen en delen met derden, en wordt hiermee dus een inbreuk gedaan op de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van FXminds
5. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van FXminds, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van FXminds om schade te vorderen.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. FXminds gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal FXminds de betrokkene hierover informeren.
2. Indien FXminds op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Klachten
1. Indien Klant niet tevreden is over de Producten/Diensten van FXminds en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via admin@fxminds.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil FXminds de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. FXminds zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen FXminds en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. FXminds heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen FXminds en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland (locatie Lelystad), tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Lelystad, 8-9-2023